Bijzondere Breinen aan het werk met bijzondere breinen

Bijzondere breinen zijn mensen met bijzondere denkkracht. Die denkkracht komt vaak uit onverwachte hoek. Vandaag was dat bij een GGZ instelling. Wat hebben we gedaan?

Met behulp van de methodiek en de denkkrachtregisseurs van Bijzondere Breinen hebben cliënten van de betreffende GGZ instelling zelf nagedacht over een voor hun prangend probleem.

We zijn begonnen met het inventariseren van vraagstukken die ze graag opgelost zouden willen zien. De vraag die voor de cliënten het meest interessant is: Hoe kunnen we onze dagbesteding verbeteren met een cognitieve uitdaging? Mooi he, het antwoord zit al deels in de vraag. Die vraag hebben we verder met elkaar uitgewerkt in de Mobiele Mindmap. Door verschillende deeloplossingen te bedenken, die te analyseren, te bevragen en te bekritiseren met wat wij noemen Tegenspraak.

“Ik heb echt vrij kunnen denken in de groep zonder me beperkt te voelen door machtsdenken.”

Tegenspraak zorgt voor het versterken van de kwaliteit van een oplossingsrichting of het verkrijgen van alternatieve oplossingsrichtingen. Dit doen we door slim gebruik te maken van de verschillende denkstijlen van de deelnemers. Het resultaat is een aantal door de groep gedragen ideeën voor het verbeteren van de dagbesteding op het cognitieve vlak.

Uit de evaluatie komt naar voren dat niet alleen het resultaat (concrete oplossingsrichtingen, antwoord op gestelde vragen) maar ook het proces (veilige omgeving, vrij kunnen denken, ontspanning, actief) zeer positief werden beoordeeld.

Zo snijdt het mes aan twee kanten. Cliënten werken met behulp van de Bijzondere Breinen aanpak aan een concrete oplossing voor hun eigen vraagstuk waardoor het draagvlak voor invoering optimaal is. Wil jij ook met behulp van de Bijzondere Breinen aanpak aan de slag?

Of beschik je zelf over een bijzonder brein en wil je meedenken bij het oplossen van vraagstukken van anderen? Neem dan contact met ons op: [email protected]

Slimmer werken met bijzondere breinen

Een architectenbureau is op zoek naar manieren om de doorlooptijd van hun werkproces te verkorten. Ze kloppen aan bij Bijzondere Breinen met deze vraag. Ze hebben het idee dat ze slimmer kunnen werken. Het bureau heeft het idee dat er bijzondere denkkracht nodig is en ze geven ook wel toe dat deze vraag al een tijdje op de plank is blijven liggen omdat ze er door de drukte gewoonweg niet aan toe komen.

Na een intakegesprek wordt het vraagstuk geanonimiseerd en gematcht met enkele mensen met een bijzonder brein uit de denkkracht database van Bijzondere Breinen. Onder begeleiding van een denkkracht regisseur worden nadere analyses gemaakt en aanvullende kritische vragen aan de opdrachtgever gesteld. Dan blijkt het knelpunt op de tekenafdeling te zijn waar de eerste schetsen voor een plan van aanpak worden gemaakt.

Daar zit een medewerker die dyslectisch is en diverse malen door zijn manager is aangesproken op de kwaliteit van de aangeleverde teksten behorend bij zijn schetsontwerpen. Die schetsontwerpen zijn over het algemeen van zeer goeie kwaliteit: origineel, praktisch en goed uitvoerbaar tegen redelijke kosten. De manager is niet op de hoogte van de dyslexie van de medewerker. Tussen de manager en de medewerker is gaandeweg een minder goeie werkrelatie ontstaan.

De andere medewerker op de afdeling levert wel schetstekeningen aan maar die zijn nooit van heel bijzondere kwaliteit. Al met al moet hier iets gebeuren. In dergelijke vraagstukken kijken we ook naar de bijzondere denkkracht aanwezig binnen de organisatie. Het zou immers zonde zijn om die er niet bij te betrekken. In een interview met de dyslectische tekenaar geeft hij aan heel veel moeite te hebben met lezen en schrijven en zich er ook voor te schamen. Hij zou veel liever ondersteuning hebben bij het maken van tekst en uitleg en zich geheel toe willen leggen op het schetsontwerp zelf. Uit een interview met de andere tekenaar blijkt dat die graag samen wil werken met zijn collega en zich liever op de teksten richt. Iets waarvan hij toegeeft dat ie het eigenlijk beter in de vingers heeft dan het tekenen zelf.

De tekenaars gaan na overleg met de manager uiteindelijk samenwerken hetgeen heel veel werkplezier, minder stress, een betere kwaliteit van werk en ook een forse tijdsbesparing oplevert. Dit afgezet tegen een relatief lage investering voor de inzet van Bijzondere Breinen. Dat is wat wij noemen slimmer werken met Bijzondere Breinen.

Kickoff!

Kickoff!

Beste deelnemers, geïnteresseerden en ambassadeurs,

 

De kick off van Bijzondere Breinen op 31 maart j.l. bij de Social Impact Factory in Utrecht is zeer enthousiast ontvangen.

Op vrijdagmiddag om 16.00 uur iets dergelijks organiseren in hartje Utrecht en dan toch een hele grote opkomst, veel energie en enthousiasme, goeie vragen en een drukbezochte borrel meemaken …. dan mogen we gerust van een succes spreken.

Met zeer grote dank aan onze beide gastsprekers Jan Renders en Ard van Oosten die een geweldig mooie bijdrage hebben geleverd. De eerste vraagstukken zijn inmiddels binnen en binnenkort organiseren we een try out denksessie met de al aangesloten bijzondere breinen.

Heb jij ook een vraag waarbij een standaard antwoord niet gaat werken? En durf je bijzondere breinen de kans te geven hun meerwaarde te tonen? Meld je vraag dan aan bij Bijzondere Breinen.

Via deze link kan de presentatie worden gedownload.

 

Heb je vragen? Aanvullingen? Wil je (als bijzonder brein) meedoen? Laat het ons gerust weten!

Maak meer denkkracht vrij!

Maak meer denkkracht vrij!

Onze wereld die steeds sneller verandert en complexer wordt veroorzaakt bij veel organisaties een stressreactie die zich uit in: nog meer bureaucratie en standaardisatie. Maar dat werkt juist averechts. De oplossing zou wel eens kunnen liggen in het benutten van neurodiversiteit.   

De VUCA paradox

De wereld waarin we leven is VUCA: Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous. Hij verandert sneller en sneller, onzekerheid is troef, de complexiteit neemt toe en dubbelzinnigheid viert hoogtij. Om binnen die VUCA wereld te kunnen overleven zal de manier van denken (en doen) waardoor onze huidige problemen zijn ontstaan moeten veranderen.

Er is dus bijzondere denkkracht nodig. Maar onze stressreactie op VUCA is juist tegengesteld. Wanhopig pogen we met juist meer regels, meer controle, standaardisatie en bureaucratie ons hoofd boven water te houden. Mensen die anders denken, dwars denken, slimmer zijn, creatiever denken, dieper denken, intuïtief denken e.d. passen niet in dat plaatje en worden buitengesloten. Met als gevolg dat er een steeds smallere groep medewerkers overblijft die wordt gedwongen tot eenheidsdenken. De denkkracht in organisaties wordt daardoor sterk ondermijnd. Een ander gevolg is dat de eenheidsdenkers steeds eerder burnout raken.

Denkkracht binnen de organisatie

Enerzijds gooien we denkkracht overboord, anderzijds benutten we bestaande denkkracht onvoldoende. Als we de VUCA paradox onderkennen en de huidige bedrijfsmatige, economische, sociale en maatschappelijke vraagstukken op willen lossen moeten we dus op zoek naar neurodiversiteit en bijzondere denkkracht. Maar waar is die te vinden? Er is in bestaande organisaties veel meer denkkracht voorhanden dan we denken. Want bijzondere denkkracht is per definitie te vinden bij mensen met bijzondere breinen. Bijzondere breinen zijn mensen (met vaak gecombineerde) kenmerken zoals bijvoorbeeld: AD(H)D, autisme, dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid.

Onbekend en onbemind

Deze groep bijzondere breinen is niet alleen onbekend, maar ook onbemind. We weten niet precies hoe we er mee om moeten gaan, stellen onhaalbare eisen aan ze en zetten ze zeker niet in hun kracht. Maar stel je voor: wat zou er gebeuren als we dat wel zouden doen? Hoeveel originele, creatieve, innovatieve, slimme, snelle denkkracht zouden we daarmee beschikbaar kunnen maken voor de organisatie? De vraag is dan natuurlijk: hoe pakken we dit aan? Dit is volgens mij een kwestie van het leren kennen van ieders gebruiksaanwijzing. Want die hebben we allemaal. En dan bedoel ik niet alleen de gebruiksaanwijzing van bijzondere breinen maar juist ook die van de manager, het team en de context eromheen. Die moeten integraal op elkaar worden afgestemd. De gebruiksaanwijzing van de bijzondere breinen kent wellicht wat meer kleine lettertjes, maar als je die eenmaal kent kun je er enorm profijt van hebben.

Beschik jij zelf over bijzondere denkkracht?

Onderstaand een paar vragen om te checken of jij zelf over echt bijzondere denkkracht beschikt:

–       Denk je anders (bv: sneller, gedetailleerder, intuïtiever, associatiever, analytischer, dieper, meer multidimensionaal) dan anderen?

–       Is je denkkracht vaak sterker dan je communicatiekracht?

–       Loop je nogal eens tegen misverstanden, onbegrip of conflicten aan?

–       Heeft dat tot gevolg dat je momenteel onvoldoende uit de verf komt?

–       Wil je juist wel graag jouw denkkracht leveren aan echte maatschappelijke/economische/technische/sociale en organisatorische vraagstukken?

Kun je bovenstaande vragen met “ja” beantwoorden? Neem eens contact op. Ik ben samen met enkele andere bijzonder breinen een netwerk en een database aan het opzetten van bijzondere denkkracht. Wellicht kun je daar ook jouw bijzondere bijdrage aan leveren.

Kan jouw organisatie meer denkkracht gebruiken?

Onderstaand een paar vragen om te bepalen of jouw organisatie meer denkkracht kan gebruiken:

–       Is je organisatie permanent in ontwikkeling?

–       Is je organisatie kennisintensief?

–       Is het lerend vermogen van je organisatie cruciaal voor het voortbestaan ervan?

–       Is innovatievermogen belangrijk om te overleven?

–       Zou je daarbij meer denkkracht kunnen gebruiken of je bestaande denkkracht beter kunnen benutten?

–       Heeft je organisatie het lef en de moed om al doende te leren met het risico dat het echt werkt?

Kun je bovenstaande vragen met “ja” beantwoorden dan kan het nuttig zijn om eens contact op te nemen om te kijken hoe de denkkracht in je organisatie vrijgemaakt kan worden om je organisatie veel succesvoller te laten zijn dan je ooit had durven dromen.

In ieder geval stof tot nadenken hopen wij van Bijzondere Breinen i.o.

Geo van Dam

Ido van der Waal – Altena

Stephan Peterse